Synvändan

Begreppet kommer från ett arbete som har pågått under ett flertal år i Haninge kommun. Det handlar om att fördjupa och öka medvetenheten om vilken barnsyn och kunskapssyn som styr förhållningssätt och arbetssätt. Vilka teorier och föreställningar om kunskap och lärande styr tankar och handlingar? Dessa behöver kritiskt granskas och synliggöras för att på så sätt öka den pedagogiska medvetenheten om konsekvenserna av det som görs. Genom att ständigt söka nya sätt att ordna verksamheten och miljön så att den passar alla barn ges barnen möjlighet att ”bli” sitt bästa jag i olika sammanhang.

Vi behöver utveckla relationen mellan praktik och teori och ta ställning för vilka teoretiska perspektiv och didaktiska val som ska ligga till grund för att alla barn ska ges bästa förutsättningar till utbildning och undervisning enligt skollag och läroplan.

Ett sådant synsätt leder till ett ständigt sökande efter nya sätt att ordna verksamheten och miljön så den passar alla barn

Vi ska påbörja arbetet med att förändra vårt synsätt och arbetssätt med utgångspunkt från att barn inte ”är” på ett visst sätt utan ”blir” i olika sammanhang. Vår synsätt ska utgå från att barn har särskilda rättigheter istället för att barn har särskilda behov.

Uppdaterad: